Environmentální poradenství v roce 2018

V souladu se Smlouvou o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Města Žatce plnilo Ekologické centrum Žatec i v roce 2018 funkci environmentální poradny. V rámci této smlouvy bylo poskytováno environmentální poradenství pro občany města Žatce a mikroregionu Žatecko v dohodnuté kvalitě a vyhovujícím rozsahu. Bylo podáno celkem 117 porad, z toho 2 písemně, 52 e-mailem, 63 při osobním jednání. V rámci předmětné smlouvy se rovněž uskutečnily i další související aktivity spojené s distribucí informací, letáků a prospektů od centrálních orgánů státní správy a současně byly vytvořeny podmínky pro ekologické aktivity členů spolku i sympatizantů.

Přidáno: 26.11.2018; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Svah nad silnicí Měcholupy - Želeč 2018

Výlučně jižní až jihozápadní orientace VKP Svah nad silnicí Měcholupy – Želeč měla za následek, že zde letos nekvetlo téměř nic. Počet zlatovlásků byl o více než řád menší než v roce minulém, tedy maximálně kolem stovky rostlin, vyskytujících se většinou ve stínu křovin. Travní porost však stihl dorůst v jarních měsících a tak byl rozsah kosení stejný jako v minulých letech.

Na VKP Svah nad silnicí Měcholupy - Želeč pravděpodobně energetici přes zimu odstranili keře pod vodiči VN a tak došlo v rámci zásahu k odstranění obrostlíků a přes zimu budou odstraněny kmínky tak, aby bylo příští rok možné kosit celou spodní terasu. Jako poškození lokality a ohrožení chráněných druhů rostlin lze hodnotit průjezd terénního motocyklu kolmo svahem chráněné lokality. Věc by měl dořešit vlastník pozemku, tedy zástupci obce.

Přidáno: 15.10.2018; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Pískový pahorek 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny i v letošním roce podpořila v rámci programu péče o krajinu kosení travního porostu na VKP Pískový pahorek. V letošním roce tato lokalita relativně bohatě kvetla, hlavně na východní a severní straně. I zde byl proto zásah intenzivnější na rozdíl od jižně a jihozápadně orientovaných svahů, kde vzhledem k enormnímu suchu a vysokým letním teplotám hlavně v letních měsících vegetace výrazně trpěla.

Přidáno: 08.10.2018; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Revitalizace plochy nad jezem v roce 2018

V minulých dnech dokončili členové ekocentra letošní práci při revitalizaci levostranného pozemku u Ohře nad jezem u Libočan. Uvést pozemek do podoby požadované zadavatelem, v tomto případě pracovníky odboru rozvoje a majetku města Žatce, někdy vyžaduje dva i více let. Práce na předmětné ploše probíhají prakticky již třetí rok a přesto, že víceleté plevel, ostružiny a šípky jsou opakovaným kosením poměrně hodně oslabené a místy již došlo k jejich náhradě travním porostem, lze předpokládat, že údržba plochy bude vyžadovat v dalších letech pravidelnou péči. Výrazné změny stavu plochy před zásahem a nyní jsou zřejmé vždy z dvojice fotografií pod textem.

Přidáno: 03.09.2018; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Ukliďme Žatec 2018

Členové EC Žatec se zapojili do kampaně Ukliďme Žatec 2018 a sešli se v sobotu 7.4.2018 u řeky Ohře, aby uklidili plochu podél cyklostezky mezi železničním mostem a jezem. Vzhledem k tomu, že se na uvedené lokalitě kromě několika pytlů odpadu nacházelo i velké množství neuklizených zbytků po pokácení tří suchých topolů, bylo nutno shrabat a odstranit i tyto zbytky.

Přidáno: 09.04.2018; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Ukliďme Česko 2018

Ekologické centrum Žatec se v letošním roce zapojí do akce organizované odbornými pracovníky útvaru životního prostředí MěÚ Žatec s názvem Ukliďme Česko, ukliďme společně Žatec. Členové EC a spolupracovníci tradičně uklidí dne 7.4.2018 plochu podél řeky Ohře v prostoru mezi železničním mostem a lávkou u Slavoje. Sraz účastníků je v 9.00 hod.

Přidáno: 28.03.2018; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Environmentální poradenství v roce 2017

V souladu se Smlouvou o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Města Žatce plnilo rovněž v roce 2017 Ekologické centrum Žatec funkci environmentální poradny. V rámci této smlouvy byl pro veřejnost zajišťován provoz ekologické poradny v kanceláři s pevnými úředními hodinami v rozsahu pondělí 8:00 hod až 16:00 hod a středa 8:00 hod až 16:00 hod. V rámci předmětné smlouvy se rovněž uskutečnily i další související aktivity spojené s distribucí informací, letáků a prospektů od centrálních orgánů státní správy (MŽP, SFŽP, MŠMT, KÚÚK, apod.) a rovněž byly vytvořeny podmínky pro ekologické aktivity členů sdružení, sympatizantů i široké veřejnosti.

Zajištění environmentálního poradenství pro občany města Žatce a mikroregionu Žatecko v dostatečné kvalitě a vyhovujícím rozsahu. Bylo podáno celkem 97 porad, z toho 4 písemně, 42 e-mailem, 51 při osobním jednání většinou v kanceláři poradny. Členění porad: 41 podněty k řešení a náměty na činnost, 16 dotazy (dešťovka, chytré veřejné osvětlení, úspory energie, ochrana půdy, staré ekologické zátěže, stav životního prostředí, zelená úsporám, legislativa, kompetence veřejné správy), 40 různé.

Přidáno: 24.11.2017; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Plocha nad jezem před revitalizací

Kdysi oblíbené tábornické místo, na němž se ještě pře dvaceti lety rovněž konaly stmelovací akce žateckého městského úřadu je v současné době silně zaplevelené, zarostlé nejen hustým náletem, ale i ostružinami a šípky. Z hustého podrostu však vykukují i perspektivní náletové duby, jasany a topoly. Předmětná plocha o výměře přesahující 3.000 m2, která se nachází v blízkosti nově budované cyklostezky nad tzv. horním jezem, se stává i perspektivním vycházkovým a rekreačním místem. Cíle revitalizace, která by měla proběhnout z důvodů kácení suchých a neperspektivních dřevin a náletů v době vegetačního klidu, je nejen vrátit místu původní vzhled, ale i realizovat opatření navržená v generelu územního systému ekologické stability pro tuto lokalitu.

Přidáno: 20.11.2017; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Jsou jich už tisíce

Hvězdice zlatovlásek /Aster linosyris/, běžněji nazýván jako zlatovlásek obecný, je příslušnou ministerskou vyhláškou klasifikován jako rostlina s pomalým, ale trvalým ústupem v celé Evropě a tak každoročně výrazně narůstající počet jedinců této ohrožené rostliny na VKP 4/97 Svah nad silnicí Měcholupy – Želeč představuje významný úspěch sanačních zásahů členů Ekologického centra Žatec. Jak ukazují přiložené fotografie dochází nejen k navyšování počtu rostlin (a je jich opravdu několik tisíc) i k postupnému rozšiřování jejich výskytu i na spodní etáže svahu. Slaví tak úspěch dlouhodobá, pravidelná a pečlivá péče o lokalitu i pravidelná podpora Agentury ochrany přírody a krajiny akcí realizovaných v rámci Programu péče o krajinu.

Přidáno: 23.10.2017; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Revitalizace p.p.č.603 v k.ú. Žatec dokončena

V minulých dnech členové EC Žatec dokončili v souladu s podmínkami stanovenými Generelem ÚSES pro danou lokalitu revitalizaci p.p.č. 603 v k.ú. Žatec. Revitalizace spočívala v opakovaném kosení travního porostu na ploše o výměře 3800 m2, odstranění křovinného a plevelného náletu na ploše asi 350 m2, ošetření vzniklých pařízků přípravkem Round up a opakovaném úklidu odpadů a jeho následného odvozu a zneškodnění. Práce proběhly v období duben až září 2017 a přispěly jak k vylepšení složení bylinného patra lokality, tak rovněž i zkrášlení plochy v blízkosti nově vznikající cyklostezky. Revitalizaci plochy podpořila v rámci svých aktivit a programu podpory a propagace společnost Nexen Tires Europe, s.r.o.

Přidáno: 02.10.2017; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Každoroční zalévání

Každoročně první horké suché dny, které přicházejí někdy v dubnu, někdy až v červnu, přinášejí potřebu zalévat loňské a někdy i předloňské sazenice a tak členům ECŽatec nezbývá, než operativně vytvářet větší či menší skupinky a po večerech se chopit této povinnosti. Tato práce bezpochyby patří mezi ty méně oblíbené, však o to více potřebné. Opakovaně tak byly zality i sazenice na v minulém roce revitalizované ploše u železničního mostu.

Přidáno: 29.05.2017; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Den Země 2017

Stalo se již téměř pravidlem, že členové Ekologického centra Žatec slaví Den Země prací. Bující jarní zeleň ohrožuje většinu loňských a nebo předloňských výsadeb a ty vyžadují včasné ožnutí, provzdušnění a nebo zalití a přihnojení. Nejinak tomu je i letos a tak se stal Den Země 2017 dnem pracovního setkání těch, které netrápí zdravotní problémy. A těch je které problémy trápí je bohužel celá řada. Přesto se podařilo ožnout několik desítek sazenic a pokosit několik arů rašící buřeně.

Přidáno: 24.04.2017; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Světový Den vody

Úklid břehů Ohře a dalších vodních recipientů patří každoročně mezi první akce Ekologického centra Žatec po skončení zimy. Stejně tak i letos proběhl úklid levostranného břehu Ohře v délce téměř půl kilometru mezi železničním mostem a lávkou u Slavoje. Jak dokumentují fotografie, mezi nejvíce exponovaná místa patří křovinaté plochy a meze s odpady odloženými bezdomovci, břehy řeky s odpady odloženými rybáři a okolí zahrádek s převážně biologickými odpady vyvezenými hned za ploty zahrad. Akce se uskutečnila při příležitosti Světového Dne vody v sobotu 25. března a je součástí celosvětové kampaně Clean up the World.

Přidáno: 31.03.2017; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec