Každoroční zalévání

Každoročně první horké suché dny, které přicházejí někdy v dubnu, někdy až v červnu, přinášejí potřebu zalévat loňské a někdy i předloňské sazenice a tak členům ECŽatec nezbývá, než operativně vytvářet větší či menší skupinky a po večerech se chopit této povinnosti. Tato práce bezpochyby patří mezi ty méně oblíbené, však o to více potřebné. Opakovaně tak byly zality i sazenice na v minulém roce revitalizované ploše u železničního mostu.

Přidáno: 29.05.2017; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Den Země 2017

Stalo se již téměř pravidlem, že členové Ekologického centra Žatec slaví Den Země prací. Bující jarní zeleň ohrožuje většinu loňských a nebo předloňských výsadeb a ty vyžadují včasné ožnutí, provzdušnění a nebo zalití a přihnojení. Nejinak tomu je i letos a tak se stal Den Země 2017 dnem pracovního setkání těch, které netrápí zdravotní problémy. A těch je které problémy trápí je bohužel celá řada. Přesto se podařilo ožnout několik desítek sazenic a pokosit několik arů rašící buřeně.

Přidáno: 24.04.2017; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Světový Den vody

Úklid břehů Ohře a dalších vodních recipientů patří každoročně mezi první akce Ekologického centra Žatec po skončení zimy. Stejně tak i letos proběhl úklid levostranného břehu Ohře v délce téměř půl kilometru mezi železničním mostem a lávkou u Slavoje. Jak dokumentují fotografie, mezi nejvíce exponovaná místa patří křovinaté plochy a meze s odpady odloženými bezdomovci, břehy řeky s odpady odloženými rybáři a okolí zahrádek s převážně biologickými odpady vyvezenými hned za ploty zahrad. Akce se uskutečnila při příležitosti Světového Dne vody v sobotu 25. března a je součástí celosvětové kampaně Clean up the World.

Přidáno: 31.03.2017; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Environmentální poradenství v EC Žatec v roce 2016

Stejně jako v minulých letech i letos plnilo Ekologické centrum Žatec, o. s. v souladu se smlouvou o partnerství uzavřenou s městem Žatec funkci environmentální poradny. V rámci smlouvy byl pro veřejnost zajišťován provoz ekologické poradny v kanceláři s pevnými úředními hodinami v rozsahu pondělí 8:00 hod až 16:00 hod a středa 8:00 hod až 16:00 hod. V souladu s předmětnou smlouvou se rovněž uskutečnily i další související aktivity spojené s distribucí informací, letáků a prospektů od centrálních orgánů státní správy (MŽP, SFŽP, MŠMT, KÚÚK, apod.) a rovněž byly vytvořeny podmínky pro ekologické aktivity členů sdružení, sympatizantů i široké veřejnosti. Tištěné informace jako letáky, prospekty a informační materiály byly distribuovány prostřednictvím tří vlastních i několika dalších veřejných informačních stojanů.

Kromě jiného bylo zajišťováno environmentálního poradenství pro občany města Žatce a mikroregionu Žatecko v dostatečné kvalitě a vyhovujícím rozsahu. Bylo podáno celkem 71 porad, z toho 6 písemně, 33 e-mailem, 32 při osobním jednání většinou v kanceláři poradny. Členění porad: 23 podněty k řešení a náměty na činnost, 21 odborné dotazy (zelená úsporám, legislativa, kompetence veřejné správy), 27 různé a ostatní.

Přidáno: 30.11.2016; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Obnova břehového porostu řeky Ohře na p.p.č. 603 a 636/1 v k.ú. Žatec

V minulých dnech se podařilo v rámci výše uvedeného projektu dokončit obnovu původního porostu štěrkopískové terasy mírného levostranného meandru řeky Ohře na p.p.č. 603 a 636/1 v k.ú. Žatec v souladu s návrhy opatření uvedenými pro danou lokalitu v Generelu územního systému ekologické stability. Tím se podařilo vytvořit podmínky pro další systematickou péči o plochy navazující na nadregionální systém ekologické stability řeky Ohře i zlepšit podmínky pro využití území v souladu s územním plánem města Žatce ke sporu a rekreaci. Realizace projektu se rovněž odrazila ve zlepšení vzhledu lokality v místě aktuálního zakončení cyklostezky budované podél Ohře.

V průběhu více než půlroční revitalizace plochy došlo k opakovanému úklidu odpadků, vyřezání nežádoucích plevelů a keřů a opakovanému kosení travního prostu. Vlastní obnovu porostu pak přestavuje výsadba 31 ks listnatých stromků a 45 keřů. Vysazené stromky byly samozřejmě opatřeny vodícími kůly, úvazy a chráničkami. Sazenice jsou pravidelně zalévány a hnojeny.

Určitou, spíše organizační než praktickou komplikaci způsobily souběžné práce na železničním v mostě (opravy, pískování, natírání konstrukce, atd.) realizované firmou Strabag v posledních dvou měsících prací. Vzájemná dohoda i vstřícnost nakonec neohrozila úspěšné dokončení projektu.

Přidáno: 15.10.2016; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Program péče o krajinu 2016

Obě lokality, které jsou předmětem pravidelné péče v rámci programu péče o krajinu, tj. VKP Pískový pahorek mezi Břežany a Čínovem a VKP Svah nad silnicí Měcholupy – Želeč, po roce opět prokoukly. Přesto, že po mnohaleté péči poprvé nedošlo k meziročnímu navýšení počtu xerotermních rostlin, kvůli nimž se pravidelná údržba lokality provádí, mělo celoplošné pokosení travního porostu příznivý vliv na alespoň zachování stávajícího počtu květin. Jedná se hlavně o populaci zlatovlásku obecného na které se podepsalo letošní horké a zvláště suché léto. Zářijová vedra pak připravila mimořádně náročné pracovní podmínky a tak patří velké poděkování všem, kteří se do náročných prací zapojili.

Přidáno: 10.10.2016; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Obnova břehového porostu řeky Ohře v roce 2016

V souladu se záměry projektu „ Obnova břehového porostu řeky Ohře na p.p.č. 603 a 636/1 v k.ú. Žatec“ probíhá od března letošního roku příprava předmětné plochy k celkové revitalizaci. V měsíci březnu a dubnu byla opakovaně vyčištěna celá plocha od odpadků, hlavně PET lahví, skla a různých zbytků spotřebičů rozebraných sběrači kovů a odhozených do křoví. Celkem bylo nasbíráno 23 pytlů odpadu. V dubnu a květnu byly z plochy odstraněny křovinné nálety – hlavně růže šípková a černý bez. Vzniklé pařezy byly ošetřeny přípravkem Round up, aby nedocházelo k opakovanému obrážení křovin. Vyřezané křoviny odvezeny a zneškodněny mimo lokalitu. Celá plocha pak byla poprvé pokosena s cílem vytvořit rovnoměrný bezplevelný travní porost, který bude rovněž splňovat estetické požadavky zástupců vlastníka pozemku – města Žatce, který zde vytváří zázemí pro průběžně realizovanou cyklostezku.

V příštích měsících bude plocha opakovaně kosena a celková revitalizace bude zakončena dosadbou zeleně dle schváleného projektu v měsíci záři a říjnu. Radou Ústeckého kraje byla na realizaci projektu přislíbena neinvestiční dotace v rámci Programu pro rozvoj eko – agro oblastí v Ústeckém kraji v roce 2016 - „ Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje.

Přidáno: 31.05.2016; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Výsadby ke Dni Země

V sobotu 23. 4. 2016 uspořádalo Ekologické centrum Žatec s podporou města Žatce, která je určena pro tzv. “ostatní organizace” akci “Výsadba dřevin na pozemcích města Žatce ku příležitosti Dne Země 2016“. Akce se uskutečnila v době od 9:00 hod do 15:00 hod., byla určena pro členy ekocentra, příznivce i podporovatele sdružení a proběhla na levé straně Ohře nad jezem. Připraveno bylo několik desítek kusů domácích druhů dřevin, převáženě keřů. Nové výsadby, do kterých se zapojili tři desítky spolupracovníků, se staly součástí celkové revitalizace předmětné plochy s konečným cílem dosažení zapojení nového porostu do místního biotopu.

Přidáno: 28.04.2016; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Environmentální poradenství v roce 2015

Stejně jako v minulých letech plnilo Ekologické centrum Žatec, o. s. v souladu se smlouvou o partnerství uzavřenou s městem Žatec funkci environmentální poradny i v roce 2015. V rámci smlouvy byl pro veřejnost zajišťován provoz ekologické poradny v kanceláři s pevnými úředními hodinami v rozsahu pondělí 8:00 hod až 16:00 hod a středa 8:00 hod až 16:00 hod. V souladu s předmětnou smlouvou se rovněž uskutečnily i další související aktivity spojené s distribucí informací, letáků a prospektů od centrálních orgánů státní správy (MŽP, SFŽP, MŠMT, KÚÚK, apod.) a rovněž byly vytvořeny podmínky pro ekologické aktivity členů sdružení, sympatizantů i široké veřejnosti.

Kromě jiného bylo zajišťováné environmentálního poradenství pro občany města Žatce a mikroregionu Žatecko v dostatečné kvalitě a vyhovujícím rozsahu. Bylo podáno celkem 71 porad, z toho 6 písemně, 33 e-mailem, 32 při osobním jednání většinou v kanceláři poradny. Členění porad: 23 podněty k řešení a náměty na činnost, 21 dotazy (zelená úsporám, legislativa, kompetence veřejné správy), 27 různé. Studentka magisterského studia České zemědělské univerzity v Praze absolvovala v ekocentru povinnou 10 denní praxi týkající se oboru studia.

Přidáno: 18.12.2015; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Revitalizace lokality BUFO v Žatci – obnova biotopu dokončena

V minulých dnech dokončili členové Ekologického centra Žatec první etapu revitalizaci lokality BUFO, v rámci které opakovaně likvidovali v místě odložený odpad a opakovaně vznikající divokou skládku, odstranili nežádoucí křovinný nálet a pokosili travní porost. Nově bylo vysazeno 25 kusů domácích druhů dřevin – olší, vrb, dubů a lip a na 100 ks keřů svídy obecné. Spolu s drobnými terénními úpravami bylo zřízeno jednoduché zimoviště a úkryt pro obojživelníky. Cílem projektu, na jehož realizaci přispěl Ústecký kraj v rámci programu obnovy krajiny a biodiverzity i město Žatec bylo zlepšit stav této zdevastované lokality, obnovit její význam jako příměstské zeleně a vytvořit podmínky pro její původní funkci. V navazující etapě v příštím roce by mělo dojít k obnově a doplnění mobiliáře a opětovnému zatraktivnění tohoto dříve oblíbeného návštěvního místa.

Přidáno: 28.10.2015; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Péče o VKP 4/97 Svah nad silnicí Měcholupy – Želeč v roce 2015

V letošním roce získalo Ekologické centrum Žatec od Agentury ochrany přírody a krajiny finanční prostředky z Programu péče o krajinu jak na péči o Pískový pahorek, tak i na zásah v lokalitě Svah nad silnicí Měcholupy – Žedeč, tj. lokality s výskytem zlatovlásku obecného a populací dalších xerotermních druhů rostlin. Tím vznikla potřeba současného zásahu na obou lokalitách a tak se “jelo na dvě party”. Díky příznivému počasí byl v minulých dnech v předstihu dokončen rovněž zásah na významném krajinném prvku č.4/97 Svah nad silnicí Měcholupy – Želeč. Předmětem akce bylo kosení travního porostu ve svahu na ploše převyšující 0,65 hektaru a jeho následné shrabaní a odstranění. Jedná se prakticky o zakončení několikaletého sanačního zásahu spojeného s postupným odstraněním křovinného náletu hlavně růže šípkové, odstranění ostružin ve spodních částech plochy, následné celoplošné kosení travního porostu a vytvoření podmínek pro postupné šíření ohroženého druhu – zlatovlásku obecného. Už nyní je zřejmé, že systematicky cílený zásah byl úspěšný a dochází k postupnému rozšiřování enklávy ohrožené xerotermní vegetace. Stávající populace zlatovlásku obecného čítající několika set kusů se postupně rozšiřuje z nejvyšších částí svahu i do jeho spodních partií a dochází i k navyšování celkového počtu rostlin.

Přidáno: 27.10.2015; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Péče o Pískový pahorek 2015

Po dvou letech získalo Ekologické centrum Žatec v rámci programu Péče o krajinu – Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí finanční prostředky na péči o významný krajinný prvek č. 2/97 Pískový pahorek v lokalitě Břežany – Čínov. V rámci podzimních prací provedli členové ekocetra vyžnutí travního porostu prakticky na celé ploše významného krajinného prvku o výměře téměř jeden hektar. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první travní seč, bylo nutno křovinořezy odstranit velké množství stařiny a plevele. Shrabaná rostlinná hmota byla zneškodněna za pomoci obce Nové Sedlo. Pravidelná péče o Pískový pahorek přispívá nejen k vytvoření hezké přírodní lokality, ale i ke zlepšení vegetačních podmínek místních společenstev chráněných a ohrožených druhů rostlin.

Přidáno: 26.10.2015; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Jarní péče o minulé výsadby

V měsících duben a květen proběhla každoroční péče o výsadby z minulých let. Členové ekocentra dosadili kromě jiného sazenice dubu, habru a vrby na p.p.č. 757/5 v lokalitě Loučky za lávku u Ohře, kde se uskutečnilo i kompletní vyžnutí travního porostu prakticky na celé ploše revitalizované v loňském roce. Na rozdíl od ploch na p.p.č. 603 a 4243/1 obě v k.ú. Žatec, kde byla provedena dosadba celkem 5 ks dubu letního, 2 ks vrby křehké, 4 habrů obecných, 4 olší lepkavých, 1 jasanu ztepilého a desítky kusů keřů svídy a kde bylo provedeno ožnutí travního porostu pouze okolo sazenic. Hlavní důvod je ten, že travní porost u Ohře již dosáhl výše téměř 1,5 metru a tak hrozilo opětné zaplevelení plochy. Přirozený úhyn v tomto místě představoval jen dva duby. Další úbytek pak byl způsoben lidskou rukou, tedy vandaly. A tak bylo opakovaně vysazeno u Ohře za lávkou 5 dubů, 3 habry, 5 vrb a několik keřů – svídy a střemchy. Při té příležitosti byl proveden sběr odpadů a zajištěno jeho zneškodnění. Jak dokazují níže přiložené fotografie, lze revitalizaci i po roce považovat za úspěšnou. Na realizaci dosadeb přispělo Město Žatec v rámci příspěvku určeného tzv. ostatním organizacím.

Přidáno: 11.06.2015; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Praxe II – Ekologické centrum Žatec

V rámci prvního ročníku magisterského studia programu Krajinné inženýrství na České zemědělské univerzitě v Praze máme zařazenou povinnou praxi týkající se oboru studia. Rozhodla jsem se praxi absolvovat v Ekologickém centru Žatec. Praxe proběhla formou semináře. Dozvěděla jsem se o historii vzniku a vývoje Ekologického centra. Bylo založeno občanským sdružením EKODOMOV, vzniklo v rámci projektu Ústecký kraj – kraj přírody i člověka, který byl podporován též Evropským sociálním fondem. Jeho účelem byl rozvoj sítě ekologických, environmentálních a poradenských center a jejich aktivit. Následně došlo k oddělení Ekologického centra a vzniklo jako samostatné občanské sdružení. V současnosti se jedná o spolek.

Dále jsem byla seznámena s činností Ekocentra týkající se města Žatec a jeho nejbližšího okolí. Mezi hlavní náplň patří jednak péče o přírodu a krajinu, ale také příprava aktivit pro veřejnost (exkurze pro školy, účast na výsadbě dřevin apod.). Co se týče přírody a krajiny, Ekocentrum se stará např. o břehové porosty řeky Ohře. Dále bych zmínila lokalitu BUFO, která byla významná výskytem druhů žab, zejména ropuchy obecné, podle které má název. V současnosti probíhají snahy o jejich návrat do lokality. Dále se jedná o zapojení do programu péče o krajinu, v rámci kterého je pečováno o tři významné krajinné prvky (VKP), zejména dochází k pravidelnému kosení a odstraňování náletové vegetace. Jedná se o VKP č. 4/97 Svah nad silnicí Měcholupy – Želeč, kde se vyskytuje zlatohlávek obecný. Dále VKP č. 1/00 Břežanská stráň a VKP č. 2/97 Pískový pahorek Čínov – Břežany.

Celkově hodnotím praxi jako přínosnou, jednak z vědeckého hlediska, kdy jsem si doplnila znalosti týkající se ekologie, životního prostředí a péče o přírodu a krajinu, ale také z hlediska osobního, protože jsem se dozvěděla mnoho zajímavostí o managementu lokalit v místě svého bydliště.

Přidáno: 28.05.2015; Autor: Bc. Františka Kundrátová, Česká zemědělská univerzita v Praze, obor Krajinné inženýrství

Ukliďme Česko v Žatci

Členové Ekologického centra Žatec pořádají každoročně různé akce při příležitosti Dne Země. V letošním se v sobotu 18. dubna uskutečnil úklid lokality BUFO. Termínově navíc sběr odpadů a vznikající černé skládky navázal na největší celorepublikovou dobrovolnickou kampaň „Ukliďme Česko 2015“. V rámci úklidu sebrali účastníci akce na tomto pozemku deset pytlů odpadu a odvezli i několik kusů objemného odpadu a pneumatik. Přesto, že úklid této lokality byl v posledním půlroce proveden již potřetí, neustále je místo znečišťováno a slouží některým občanům jako odkladiště všeho nepotřebného. Vzhledem k tomu, že prakticky jen o několik desítek metrů dál v Čeradické ulici v areálu TS se nachází sběrný dvůr města, kam je možné odpad zdarma odložit, je toto jednání nepochopitelné. Skutečnost, že pachatelé tohoto přestupku riskují exemplární pokuty spojené s jejich nepříjemným projednáváním, nemá zřejmě dostatečný preventivní účinek.

Na celkový úklid lokality BUFO, likvidaci černé skládky a odstranění křovinného náletu by měla, v případě získaní podpory v rámci programu na podporu biodiverzity, navazovat celková revitalizace této zajímavé lokality spojená, kromě jiného, s výsadbou domácích druhů dřevin a keřů a zlepšením podmínek pro výskyt hlavně některých druhů obojživelníků.

Přidáno: 24.04.2015; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Environmentální poradenství v roce 2014

Stejně jako v minulých letech plnilo Ekologické centrum Žatec, o. s. v souladu se smlouvou o partnerství uzavřenou s městem Žatec funkci environmentální poradny. V rámci smlouvy byl pro veřejnost zajišťován provoz ekologické poradny v kanceláři s pevnými úředními hodinami v rozsahu pondělí 8:00 hod až 16:00 hod a středa 8:00 hod až 16:00 hod. V rámci předmětné smlouvy se rovněž uskutečnily i další související aktivity spojené s distribucí informací, letáků a prospektů od centrálních orgánů státní správy (MŽP, SFŽP, MŠMT, KÚÚK, apod.) a rovněž byly vytvořeny podmínky pro ekologické aktivity členů sdružení, sympatizantů i široké veřejnosti.

Zajištění environmentálního poradenství pro občany města Žatce a mikroregionu Žatecko v dostatečné kvalitě a vyhovujícím rozsahu. Bylo podáno celkem 87 porad, z toho 4 písemně, 32 e-mailem, 51 při osobním jednání většinou v kanceláři poradny. Členění porad: 30 podněty k řešení a náměty na činnost, 22 dotazy (zelená úsporám, legislativa, kompetence veřejné správy), 30 různé.

Přidáno: 05.12.2014; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Revitalizace p.p.č. 575/5 v prostoru za lávkou přes Ohři je ukončena

Ústecký kraj podpořil EC Žatec v letošním roce v rámci programu na podporu biodiverzity při realizaci projektu revitalizace zeleně a doplnění břehového porostu řeky Ohře na p.p.č. 757/5 v k.ú. Žatec. Požadované spolufinancování projektu bylo zajištěno Městem Žatec. V rámci projektu bylo na předmětné parcele, která je ve vlastnictví města Žatce sebráno a zneškodněno 13 stodvacetilitrových pytlů odpadů – PET lahví, skla,hadrů apod., rozebraná automatická pračka a velké množství zbytků z kabelů. Z mimořádně zaplevelené plochy byly nejprve pilami a křovinořezy vyřezány nežádoucí plevele, šípky, hlohy a černý bez. Vzniklé pařezy byly ošetřeny round upem a následně vyřezány s cílem vytvořit podmínky pro pravidelné sekání plochy strunovými sekačkami nebo sekačkou bubnovou. V průběhu vegetační sezony byl provedeno kosení části plochy celkem sedmkrát. Po kosení vždy během několika dní následovalo shrabání suché zeleně a její odstranění mimo revitalizovanou plochu. Po zkompostovaní bude hmota vrácena na zpět na ozeleněnou plochu. V podzimních měsících byl na předmětné ploše postupně vysazeno dle zpracovaného projektu 63 ks domácích dřevin – habrů, dubů, olší a jeřábů. Keřové patro zastupovaly střemchy, lísky a svídy. Všechny sazenice byly vysazovány v balu. Listnaté stromky byly vysazovány do připravených jamek, opatřeny kolíky, úvazy a chráničkami proti okusu. V průběhu následné péče bude zajištěno nejen pravidelné zalévání sazenic, ale i jejich přihnojování. Připravené akce se v letošním roce kromě členů sdružení, bohu žel, nezúčastnili žádní externí spolupracovníci. Přesto lze akci hodnotit jako mimořádně úspěšnou, což dokazují fotografie revitalizované plochy pořízené před započetí akce a po jejím zakončení.

Přidáno: 03.10.2014; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

PPK 2014 ještě jednou

Že zapojení do programu péče o krajinu patří mezi priority žateckého ekocentra již bylo opakovaně na webových stránkách zdůrazněno. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak. V minulých dnes bylo členy ekocentra dokončeno kosení travního porostu na významném krajinném prvku č. 4/97 Svah nad silnicí Měcholupy – Želeč. Akce byla podpořena částkou 10.647,- Kč v rámci Programu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Výsledky několikatýdenní práce dokumentují níže přiložené fotografie. Skutečnost, že se plocha výskytu několika set kusů zlatovlásku obecného v letošním roce rozšířila na další terasu VKP je bezpochyby radostná zpráva pro všechny, kteří se na péči dlouhodobě podílejí.

Přidáno: 29.09.2014; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

PPK 2014

V loňském roce Pískový pahorek, letos Svah nad silnicí Měcholupy – Želeč. Péče o obě lokality se v posledních letech pravidelně střídá a je předmětem naší činnosti v rámci programu péče o krajinu (PPK). Letos jsme začali s vyžínáním travního porostu na VKP č. 4/97 Svah nad silnicí Měcholupy – Želeč již začátkem září hlavně z důvodů příznivých klimatických podmínek. Další důvod je však i skutečnost, že vynechání vyžínání v jednom roce vede k mimořádnému, téměř neprostupnému zaplevelení plochy. Například ostružiny, jak je zřejmé z některých z přiložených fotografií, dorostou do délky i několika metrů. Sekat takovou plochu ob rok pak vyžaduje opravdu mimořádné úsilí. Není to dobré pro vegetaci, ale trpí technika i lidé. Přiložená fotodokumentace bude jedním z dokladů k návrhu na změnu četnosti péče (na každoroční).

Začít v předstihu vytváří, s ohledem na náročnost práce, předpoklad kvalitně odvedené práce i dodržení termínu.

Přidáno: 15.09.2014; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Projekt na podporu biodiverzity 2014

Významným počinem ekocentra na podporu biodiverzity v letošním roce je projekt „Revitalizace zeleně a doplnění břehového porostu řeky Ohře na p.p.č. 757/5 v k.ú. Žatec“ . V současně době probíhá příprava lokality spočívající v odstranění křovinného a plevelné náletu a následně opakovaném vyžínání travního porostu v místě. Stav pozemku před započetím je zřejmý z obrázků umístěných pod tímto článkem. A jak se stav začíná postupně měnit je zřejmé z obrázku v jeho záhlaví. Vlastní výsadby několika desítek kusů domácích druhů dřevin se uskuteční na přelomu září a října letošního roku.

Přidáno: 29.05.2014; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Přibude nové výukové stanoviště u Ohře

Členové Ekologického centra Žatec se v rámci letošního programu ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na jehož financování se podílí Město Žatec a Ústecký kraj rozhodli vybudovat u lávky přes Ohře u nové cyklostezky informační a výukové stanoviště věnované biotopu vodních rostlin. Součástí stanoviště, které bude dokončeno v červnu, bude nejen informační a výuková tabule, ale i posezení s ohništěm, nový dubový rozcestník i další odpočinkový a cykloturistický mobiliář. S podobou nové výukové tabule je možné se v předstihu seznámit na přiloženém obrázku.

Přidáno: 23.05.2014; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Nová bubnová sekačka ulehčí práci

Strojový park ekocentra v minulých dnech obohatila bubnová sekačka DAKR Tekton Enduro a doplnila tak stávající vybavení křovinořezy, motorovými pilami a další drobnou technikou. Sekačka ulehčí sečení travního porostu na pravidelně sečených plochách u Ohře nebo na rovinatých udržovaných stanovištích. Sekačku se podařilo pořídit díky příspěvku Ústeckého kraje. A jaké jsou první zkušenosti? Výborný pomocník!

Přidáno: 28.04.2014; Autor: Jan Rejcha, Ekologické centrum Žatec

Den Země v žateckém ekocentru letos jinak

Členové Ekologického centra Žatec v minulých letech každoročně spoluorganizovali ku příležitosti významných dnů ekologického kalendáře jako je Mezinárodní Den vody, Den Země, den ptactva a podobně řadu akcí ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost. Patřily mezi ně dny otevřených dveří ekologicky příznivých povozů jako je malá vodní elektrárna u Libočan, teplárna v Perči, úpravny vody v Holedeči nebo programy mládež na naučné stezce v Holedeči. Potřeba zajišťovat průběžnou péči o léty stále přibývající množství vysazených sazenic a vandaly poškozené plochy revitalizované zeleně jsou však již časové tak náročné, že na tyto aktivity nezbývá čas. Členové ekocentra proto v letošním roce slavili Den Země jinak a to při výsadbě sazenic.

Jeden příklad za všechny. V minulém roce bylo při obnově břehového porostu řeky Ohře na p. p. č. 4243/1 v k. ú. Žatec vysazeno podél břehu kromě jiného stromořadí topolu černého. Přes zimu však nějaký vandal topoly polámal. Důvodem zřejmě nebyl úmysl zeleň poškodit, ale zcizit kolíky, k nimž byly sazenice úvazy připevněny. Téměř třímetrové hranolky o průměru 3x3 cm se nejspíše někomu hodili k rajčatům na zahrádku. Při jejich chvatné krádeži vandal nebral ohled na sazenice a většinu polámal. Ostatní sazenice dubu, olše, vrby a upevněné k mohutnějším kůlům nebo habry přichycené naopak k subtilnějším latím zůstaly neporušené.

Ke slovu tak přišla letošní náhrada poškozené zeleně. Opakovaně tak bylo v sobotu 19. dubna třemi členy ekocentra vysazeno dvacet kusů topolů, které byly úvazy upevněny tentokrát pouze k obyčejným kratším kolíkům. Při té příležitosti byly doplněny nebo nahrazeny rovněž chybějící či poškozené chráničky proti okusu zajícem. Náklady na nápravu škody spojené s koupí balených sazenic, jejich dopravou, vysazením a doplněním chybějících kolíků, úvazů a chrániček včetně práce a organizace akce tak dosáhly několika tisíc korun. Teď nezbývá než doufat, že sazenice tentokrát zůstanou nepoškozeny.

Přidáno: 22.04.2014; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Zimní přikrmování zvěře nebylo třeba

Přikrmování zvěře na Naučné stezce v Holedeči v lesích města Žatce a vodního ptactva na zimovišti u Ohře patří mezi oblíbené a očekávané akce při kterých se členové ekocentra každoročně vypravují do zasněžené přírody a užívají si nejen společného pobytu v lese i příjemný pocit užitečné práce. Letos, vzhledem k příznivému počasí, přikrmování nebylo třeba a tak vánoční vycházka 23. prosince zůstala jedinou akcí tohoto druhu.

Přidáno: 24.02.2014; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Fotografická soutěž Objev přírodu Žatecka 2013

Do fotografické soutěže Objev přírodu Žatecka, jejíž čtvrtý ročník organizovalo Ekologické centrum Žatec bylo v letošním roce zasláno pouze 24 fotografií. Přesto je mezi zaslanými snímky řada zajímavých fotografií, které si zaslouží shlédnutí a ocenění. Proto i letos měla odborná porota při hodnocení těžkou úlohu, ale nakonec vybrala a ocenila fotografii Veroniky Lhotské „Mlhavý úsvit“ , Kateřiny Bartošové „Sám“ a Josefa Bláhy „Moderní krajina“. Oceněné a další vybrané fotografie jsou vystaveny v žatecké Galerii Sladovna od 22. listopadu do konce roku 2013.

Přidáno: 03.12.2013; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Environmentální poradenství v roce 2013

Stejně jako v minulých letech plnilo Ekologické centrum Žatec, o. s. v souladu se smlouvou o partnerství uzavřenou s městem Žatec funkci environmentální poradny. V rámci smlouvy byl pro veřejnost zajišťován provoz ekologické poradny v kanceláři s pevnými úředními hodinami v rozsahu pondělí 8:00 hod až 16:00 hod a středa 8:00 hod až 16:00 hod. V rámci předmětné smlouvy se rovněž uskutečnily i další související aktivity spojené s distribucí informací, letáků a prospektů od centrálních orgánů státní správy (MŽP, SFŽP, MŠMT, KÚÚK, apod.) a rovněž byly vytvořeny podmínky pro ekologické aktivity členů sdružení, sympatizantů i široké veřejnosti.

Zajištění environmentálního poradenství pro občany města Žatce a mikroregionu Žatecko v dostatečné kvalitě a vyhovujícím rozsahu. Bylo podáno celkem 112 porad, z toho 5 písemně, 41 e-mailem, 36 při osobním jednání většinou v kanceláři poradny. Členění porad: 40 podněty k řešení a náměty na činnost, 27 dotazy (zelená úsporám, legislativa, kompetence veřejné správy), 45 různé.

Přidáno: 02.12.2013; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Pískový pahorek 2007 až 2013

Zapátrali jsme v našem fotoarchivu a podařilo se nám v něm nalézt řadu fotografií dokumentujících postup sanačních zásahů žateckého ekocentra na významném krajinném prvků č. 2/97 tj. na Pískovém pahorku nacházejícím se mezi obcemi Břežany a Čínov za posledních pět let. Zajímavý je i níže přiložený časový sled celkových pohledů na lokalitu v tomto období.

Přidáno: 21.10.2013; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Program péče o krajinu 2013

Ekologické centrum Žatec dlouhodobě pečuje s podporou Agentury ochrany přírody a krajiny Ústí nad Labem o tři významné krajinné prvky. Jedná se o VKP č. 4/97 Svah nad silnicí Měcholupy – Želeč, VKP č.1/00 Břežanská stráň a VKP č. 2/97 Pískový pahorek. Letos došlo opět po dvou letech, před kterými byl odstraněn křovinný nálet, na Pískový pahorek nacházející se mezi obcemi Břežany a Čínov. V rámci podzimních prací provedli členové ekocentra vyžnutí travního porostu prakticky na celé ploše významného krajinného prvku o výměře téměř jeden hektar. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první travní seč, bylo nutno křovinořezy odstranit velké množství stařiny a plevelů. K „doladění“ výsledku zásahu byla provedena i druhá seč s použitím strunových sekaček. Shrabaná rostlinná hmota byla zneškodněna za pomoci obce Nové Sedlo. Výsledek zásahu přispěje k dalšímu rozvoji místních společenstev koniklece lučního, pryskyřníku illyrského a další xerothermní vegetace.

Náročná práce členů sdružení ve svažitém terénu vytvořila podmínky nejen pro rozšíření ohrožených druhů rostlin, ale přispěla i k vytvoření hezké přírodní lokality se zajímavými průhledy i pohledy na pahorek.

Přidáno: 21.10.2013; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Obnova další části břehového porostu Ohře dokončena

V minulých dnech dokončili členové Ekologického centra Žatec obnovu břehového porostu řeky Ohře na pozemkové parcele 4243/1. Jedná se o pruh štěrkopískové terasy pod zahrádkami v ulici U Oharky o výměře přesahující půl hektaru. V rámci akce byly vysazeno 42 kontejnerovaných sazenic odrostlých dřevin (9 dubů letních, 20 topolů černých, 4 habry obecné, 4 vrby křehké a 5 olší lepkavých). Keřové patro bylo doplněno o několik desítek kusů svídy, střemchy a lísky. Obnova porostu byla spojena s úklidem lokality, sběrem a odstraněním odpadů, vyřezáním plevelných křovin – šípků a bezu černého a vyžnutím travního prostu. Na realizaci projektu byla využita neinvestiční dotace MŽP ČR poskytovaná nevládním neziskovým organizacím v rámci dotačního programu "Ochrana přírody a biologické rozmanitosti".

Práce poměrně dlouho znepříjemňoval téměř každodenní déšť v měsíci září a tak zvláštní poděkování patří nejen členům sdružení a jejich již tradičním spolupracovníkům, ale i několika místním zahrádkářům, kteří se zapojili do prací a nebo přislíbili pomoc při zalévání a péči o sazenice v příštích letech.

Přidáno: 10.10.2013; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Program EVVO na naučné stezce v Holedeči

V závěru letošního školního roku v termínu od 17. do 21. června 2013 připravilo Ekologické centrum Žatec ve spolupráci se stavebním a vyvlastňovacím úřadem, životním prostředím MěÚ Žatec a s podporou Ústeckého kraje program EVVO pro 1. a 2. stupeň základních škol ze Žatce. Jeho cílem bylo nejen propagovat rekonstruovanou a rozšířenou naučnou stezku v Holedeči (nacházející se převážně v lesích města Žatce), ale i přiblížit školní mládeži hospodaření a péči o les, seznámit ji s lesními biotopy a chráněnými lesními živočichy a rostlinami. Entomologická sbírka i praktické ukázky nalezeného hmyzu rovněž oživily výuku v terénu. Více než 200 žáků se tak v několika polodenních programech EVVO prošlo částí NS a absolvovalo netradiční poznání i hezkou vycházku. Očekávané opékání špekáčků pak představovalo vyvrcholení každé akce. Je jen škoda, že pro některé třídy nebyla z provozních důvodů přístupná úpravna pitné vody, ve které byla exkurze rovněž plánována.

Přidáno: 01.07.2013; Autor: Zdeněk Klouček, Ekologické centrum Žatec

Přírodou Žatecka

Cykloturistická akce „Přírodou Žatecka“ plánovaná na 18. května se z důvodu nepříznivého počasí neuskutečnila. (o čemž byli všichni přihlášení informováni SMSkou nebo mailem). Přihlášení účastníci tak přišli nejen o sportovní a poznávací zážitek, ale i následně o připravený program v Chrámu chmele a piva v Žatci. Náhradního termínu konání akce v sobotu 15. června se zúčastnilo jen několik nejvěrnějších přátel a milovníků cyklistiky. Pro ně i všechny ostatní přikládáme dobový snímek dokumentující tradici cyklistických akcí v Žatci.

Přidáno: 28.06.2013; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Neinvestiční dotace pro žatecké ekocentrum

Ekologické centrum Žatec o. s. získalo příspěvek ve výši 27.500,- Kč z fondu Ústeckého kraje na pořízení kancelářského a technického zařízení. Veškerá dosud užívaná výpočetní technika, tiskárna, kancelářský nábytek a další kancelářské vybavení žateckého ekocentra bylo pořízeno v rámci projektu „Ústecký kraj, kraj přírody i člověka“ financovaného z OPRLZ a je dosud ve vlastnictví občanského sdružení Ekodomov Praha, které bylo místním nositelem tohoto projektu. Končící nájemní smlouva s Ekodomovem po sedmi letech užívání vybavení byla hlavním důvodem nezbytnosti řešit nastávající situaci. Úspěšné získání neinvestiční dotace vytvořilo podmínky pro další bezproblémové fungování kancelářského zázemí ekocentra, přispělo k zachování kontinuity poskytovaných služeb a umožnilo se nadále zaměřovat na další přednostní pořizovaní vlastního terénního pracovního vybavení – pil, křovinořezů, sekaček a dalšího speciálního nářadí a zařízení.

Přidáno: 13.06.2013; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Poděkování

Zástupci stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí MěÚ Žatec zaslali Ekologickému centru Žatec poděkování za profesionální práci při pořádání Dne Země 2013 v Klášterní zahradě v Žatci. Tato každoročně pořádaná akce se stává již tradiční součástí plánu EVVO cíleného na místní předškoláky.

Přidáno: 31.05.2013; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Den Země v Žatci

Ekologické centrum Žatec se spolu se zaměstnanci odboru životního prostředí MěÚ Žatec a dalšími organizacemi zapojilo do organizace pro nejmenší předškolní mládež konané každoročně ku příležitosti Dne Země. Akce proběhla v úterý 23.4.2013 a uskutečnila se již tradičně v Klášterní zahradě v Žatci. Přes 300 dětí si prošlo během tří hodin několik tematických stanovišť připravených kynology, chovateli, dobrovolnými hasiči, technickými službami, městskou policií a dalšími bezpečnostními složkami i příspěvkovými organizacemi města. Členové ekocentra si tentokrát připravili ukázku entomologické sbírky a zvětšené modely brouků – krasce, svižníka, tesaříka, slunéčka sedmitečného a řady dalších doplněné o tematické obrázky. Při jednoduché poznávačce byly děti oceněny nejen razítkem do sbírky, ale i omalovánkami Berušky a Brouka pytlíka či svítícími náramky. Akce se vydařila a byla kladně hodnocena nejen jejími účastníky, ale i zástupci města.

Přidáno: 10.05.2013; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Oslava svátku práce

Členové ekocentra slavili 1.máj prací. Dlouhá zima způsobila škody na výsadbách. U loňských výsadeb u železničního mostu došlo k okusu čtyř habrů srnčím a u předloňských výsadeb u jezu došlo k úhynu čtyř vrb a dvou dubů letních v důsledku dlouhé a suché zimy. Ve všech případech byla provedena adekvátní náhrada.

Přidáno: 09.05.2013; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Cykloturistická akce „Přírodou Žatecka“

Ekologické centrum Žatec pořádá ve spolupráci se svými partnery Městem Žatec a Mikroregionem Žatecko čtvrtý ročník cykloturistické akce „Přírodou Žatecka“, která se uskuteční za PŘÍZNIVÉHO POČASÍ v sobotu 18.5.2013 s odjezdem v 9:00 hod. od Ekocentra v Žatci v Jiráskově ulici 151. Délka doporučených tras asi 25km - zelená, 35km - modrá a 50km - červená. Jednotlivé trasy jsou voleny zajímavým územím mezi Zlatým potokem (Blšankou) a přírodním parkem Džbán a lze je i kombinovat. Zelená a modrá trasa vedou po okresních komunikacích, červená nejdelší trasa ve vyšších polohách rovněž částečně po zpevněných a lesních cestách.

Červená trasa: Žatec – Čeradice, Radíčeves, Milčeves, Libořice (pozor odbočka vlevo), Nová Hospoda, Janov, Kounov (pozor při sjezdu odbočka na lesní cestu vlevo!!!), Lhota, Kluček, Liběšice, Dubčany, Drahomyšl, Strkovice, Hradiště, Zálužice, Rybňany, Tvršice a Žatec CHChP.

Modrá trasa: Žatec – Čeradice, Radíčeves, Milčeves, Libořice, Železná, Měcholupy, Kluček, Liběšice, Dubčany, Drahomyšl, Strkovice, Hradiště, Stekník, Zálužice, Rybňany, Tvršice, Žatec ChChP.

Zelená trasa: Žatec – Čeradice, Radíčeves, Milčeves, Libořice, Železná, Měcholupy, Holedeč, Veletice, Dobříčany, Zálužice, Rybňany, Tvršice, Žatec ChChP.

Všechny trasy jsou společné až do Libořic, resp. Měcholup a zde se rozdělují – viz přiložená mapka. Příjezd do Žatce je rovněž společný pro všechny trasy od Zálužic. Za příznivých podmínek lze využit z Tvršic příjemnou nezpevněnou cestu podél Ohře až k HP Pelzeru v Žatci. V opačném případě je lepší jet po silnici přes Staňkovice. Konec akce a cyklotrasy je v Chrámu chmele a piva U Orloje. Pro účastníky, kteří se předem zaregistrují na e-mailové adrese ECZatec@seznam.cz bude připraveno malé občerstvení. Uveďte prosím jméno, příjmení, případně počet spoluúčastníků a kontaktní e-mail. Děkujeme.

Mapu trasy si lze stáhnou zde.

Přidáno: 25.04.2013; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Prohlídka teplárny v Perči

Několik desítek návštěvníků si přišlo prohlédnout v sobotu dopoledne 20. dubna provoz žatecké teplárny v Perči. Den otevřených dveří zorganizovalo Ekologické centrum Žatec a Žatecká teplárenská a. s. při příležitosti letošního Dne Země. Několika desítkám návštěvníků se osobně věnovala ředitelka teplárny Ing. Alena Hlávková a další zaměstnanci organizace. Velcí i malí návštěvníci si prohlédli uhelnou kotelnu i novou kogenerační jednotky spalující štěpku a vyrábějící jak teplo pro Žatec, tak i elektřinu dodávanou do distribuční sítě. Na téměř dvě hodiny se protáhla prohlídka moderního ekologizovaného provozu každé z několika skupin zvídavých občanů. Většina z nepřeberného množství dotazů návštěvníků byla zaměřena na ekonomiku provozu, způsoby distribuce tepla, možnosti regulace a úspor a připravované kroky další ekologizace zařízení.

Přidáno: 24.04.2013; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Pozvánka do teplárny v Perči

Ekologické centrum Žatec, o. s. a Žatecká teplárenská a. s. s podporou Města Žatce pořádají v sobotu dne 20. dubna 2013 od 9:00 do 12:00 hod den otevřených dveří teplárny v Perči. V rámci akce si bude možné prohlédnout uhelnou kotelnu i novou kogenerační jednotku na štěpku a seznámit se s technologií výroby tepla a elektrické energie. Ke shlédnutí budou rovněž stroje a zařízení společností s provozem teplárny spojených – firem Marius Pedersen a Solitera.

Prohlídky areálu spojené s odborným výkladem začínají vždy v každou celou hodinu v 9:00, 10:00 a 11:00 hod. Akce se koná ku příležitosti ekologického svátku Den Země.

Přidáno: 11.04.2013; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Den otevřených dveří MVE v Libočanech

V sobotu 23. března uspořádalo Ekologické centrum Žatec, a.s. spolu s Reno Energie a.s. a s podporou města Žatce ku příležitosti Světového Dne vody den otevřených dveří malé vodní elektrárny u Libočan. Akce se konala ku příležitosti Světového Dne vody a jejím cílem bylo občanům přiblížit provoz jednoho z řady ekologicky příznivých zařízení, které se nachází na území města Žatce. Přesto, že ranní venkovní teplota klesla pod minus pět stupňů, mírně sněžilo a foukal nepříjemný studený vítr, přišlo si prohlédnout automatizovaný provoz MVE na 180 návštěvníků. Řada z nich projevila svoje nadšení nad mimořádně zajímavým technickým zařízením, tak uznání s vyčerpávajícím výkladem obsluhy zápisem do návštěvní knihy. Prohlídka MVE Libočany byla první z několika akcí ekologické osvěty organizovaných EC Žatec v letošním roce.

Přidáno: 28.03.2013; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Fotografická soutěž „Objev přírodu Žatecka“

Ekologické centrum Žatec pořádá ve spolupráci se svými partnery Městem Žatec a Mikroregionem Žatecko 4. ročník fotografické soutěže „Objev přírodu Žatecka“ tentokrát s podtitulem “Důvěrně známé pohledy”.

Soutěž je určena pro všechny milovníky přírody. Fotoamatéry, profesionály i širokou veřejnost. Na závěr soutěže budou oceněny tři nejlepší fotografie a vybrané fotografie budou vystaveny.

Účastníci soutěže mohou zaslat v termínu od 1. duna do 30. září 2013 maximálně 10 ks fotografií v elektronické podobě e-mailem na adresu ECZatec@seznam.cz. Datová podoba snímků musí mít minimální rozměr A4 (210 x 297 mm) při rozlišení min. 300 DPI. Jako datové formáty se připouští všechny obvyklé, zejména jpg, bmp, tiff.

K zaslaným fotografiím je nutno uvést tyto informace:

  1. jméno, příjmení a věk soutěžícího
  2. přesná adresa soutěžícího vč. e - mailové adresy
  3. název fotografie
  4. datum pořízení snímku (měsíc, rok)
  5. místo pořízení snímku

Uzávěrka soutěže je 30. září 2013. Nejlepší snímky vybere porota složená z profesionálních a amatérských fotografů a partnerů akce. Vítězné fotografie budou oceněny věcnými cenami a vystaveny.

Přidáno: 14.03.2013; Autor: Zdeněk Klouček, Ekologické centrum Žatec

Pozvánka do malé vodní elektrárny u Libočan

Ekologické centrum Žatec, o.s. pořádá s podporou Města Žatce a ve spolupráci s vlastníkem MVE společností Reno Energie a.s. ku příležitosti Světového Dne vody v sobotu dne 23. března 2013 od 9:00 do 12:00 hodin den otevřených dveří malé vodní elektrárny u Libočan. Akce je určena pro širokou veřejnost a v rámci ní si bude možné prohlédnout technické zařízení MVE, seznámit se s zcela automatizovaným provozem a položit dotazy obsluze elektrárny. Prohlídky areálu MVE spojené s odborným výkladem začínají každou půlhodinu v 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00 a 11:30 hod. Akce se koná ku příležitosti Světového Dne vody.

Přiložený plakátek lze stáhnout i vytisknout.

Přidáno: 14.03.2013; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Environmentální poradenství v roce 2012

Stejně jako v minulých letech plnilo Ekologické centrum Žatec, o. s. v souladu s smlouvou o partnerství uzavřenou s městem Žatec funkci environmentální poradny. Z prostředků města byla na tuto činnost v roce 2012 vyčleněna částka 65.000,- Kč. V rámci smlouvy byl pro veřejnost zajišťován provoz ekologické poradny v kanceláři s pevnými úředními hodinami v rozsahu pondělí 8:00 hod až 16:00 hod a středa 8:00 hod až 16:00 hod. V rámci předmětné smlouvy se uskutečnily i další související aktivity spojené s distribucí informací z centrálních orgánů (MŽP, SFŽP, MŠMT, KÚÚK, apod.), šíření plakátů, letáků a informací dalších takto zaměřených subjektů i vytváření podmínek a zázemí pro ekologické aktivity členů sdružení, sympatizantů i široké veřejnosti.

Zajištění environmentálního poradenství pro občany města Žatce a mikroregionu Žatecko v dostatečné kvalitě a vyhovujícím rozsahu. Bylo podáno celkem 123 porad, z toho 5 písemně, 62 e-mailem, 56 při osobním jednání většinou v kanceláři poradny. Členění porad: 47 podněty k řešení a náměty na činnost, 64 dotazy (zelená úsporám, legislativa, kompetence veřejné správy), 12 různé.

Přidáno: 05.12.2012; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Vyhodnocen 3. ročník fotografické soutěže Objev přírodu Žatecka

Celkem 53 opravdu výjímečných fotografií zaslali účastníci do třetího ročníku fotografické soutěže „Objev přírodu Žatecka“ tentokrát s ohledem na Mezinárodní rok vody s podtitulem „Svět vody“. Hodnotitelská komise ekocentra měla velmi těžkou práci, ale nakonec vybrala a ocenila tři vítězné fotografie autorů Ivany Božkové s názvem Splav, Josefa Šebka pojmenovanou Skryjská jezírka a Josefa Bláhy s názvem Malebná voda. Tyto tři fotografie a další desítku vybraných fotografií autorů Kateřina Bartošové, Růženy Hynkové, Františka Sajdla a i ještě další fotografie oceněných autorů si můžete prohlédnout zde a a od začátku prosince budou ke shlédnutí ve vestibulu žatecké radnice.

Nedostatek financí i další problémy bohužel neumožňují v letošním roce uskutečnit tradiční výstavu většího počtu vybraných fotografií v Křížově víle spojenou se slavnostní vernisáží a předáním ocenění autorům vítězných fotografií. Ocenění budou předána v komornějším prostředí žateckého ekocentra v prosinci letošního roku.

Přidáno: 05.12.2012; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Měcholupští žáci pomáhali při mapování potenciálních zdrojů znečištění

Žáci i pedagogové ekologicky orientované základní školy v Měcholupech se zapojili do doprovodných aktivit navazujících na rozšíření Naučné stezky v Holedeči. Tato nově zřízená část stezky je tematicky zaměřena na úpravu pitné vody, význam podzemního zdroje pitné vody a jeho ochranu a dodržování stanovených zásad v ochranných pásmech vodního zdroje. Žáci této školy v průběhu letních měsíců zmapovali potenciální zdroje znečištění pitné vody okolo úpravny, nafotili divoké skládky, vypouštěné znečištěné odpadní vody, nedostatky v provozech průmyslových a zemědělských podniků. Získané poznatky jsou zakresleny v názorných vyobrazeních, mapách a na fotografiích. Shromažďování těchto poznatků nebylo samoúčelné, ale všechny budou předány zodpovědným pracovníkům odboru životního prostředí MěÚ Žatec jakožto příslušnému vodohospodářskému orgánu k přezkoumání a jsou zahrnuty do výsledků tematicky zaměřeného projektu.

Přidáno: 09.11.2012; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Podzim na naučné stezce v Holedeči

Ekologické centrum Žatec ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ Žatec pořádalo ve dnech 16., 18. a 23. října 2012 na nově rozšířené naučné stezce v Holedeči podzimní rozloučení s přírodou pro žáky 1. stupně základních škol ze Žatce. Těchto akcí ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty se zúčastnilo více než 160 žáků 3., 4. a 5. tříd ze ZŠ Žatec – Jižní s pedagogickým doprovodem a vystřídali se na nich postupně i 3 pracovníci z odboru životního prostředí.

Účastníci exkurzí navštívili úpravnu pitné vody v Holedeči, kde se seznámili s provozem tohoto zařízení, které zásobuje pitnou vodou i město Žatec. Poté se uskutečnila vycházka podzimním lesem po nově zřízené části naučné stezky.

Pracovníci EC Žatec ve spolupráci s referenty odboru ŽP pro děti připravili na velké mýtině se čtyřmi přístřešky u zastávky NS č.4 program EVVO "Zdroje pitné vody a jejich ochrana". Žáci měli možnost získat informace nejen o naučné stezce Holedeč, ale i o přírodě, výrobě krmítek pro ptáky z PET lahví a mohli si prohlédnout sbírku lesních druhů brouků. Pracovníci odboru ŽP pro děti připravili zajímavé povídání o ochraně lesa a myslivosti a soutěžní testy o třídění a zpracování odpadů. Akce byly zakončeny opékáním uzenin na ohništi, což bylo pro mnohé z městských dětí velkým zážitkem.

Přidáno: 26.10.2012; Autor: Zdeněk Klouček, Ekologické centrum Žatec

Doplnění břehového porostu u železničního mostu dokončeno

V minulých dnech dokončili členové Ekologického centra Žatec obnovu břehového porostu levostranného meandru řeky Ohře u železničního mostu na p.p.č 603 v k.ú. Žatec, při které bylo vysazeno více než sedm desítek kusů nových dřevin. Například 8 dubů letních, 4 vrby křehké, 6 topolů černých, 13 habrů obecných, 6 olší lepkavých a 5 jasanů ztepilých. Keřové patro zastupovalo 30 kusů svídy, střemchy a lísky. Poměrně velké množství kamenů štěrkopískové terasy znesnadňovalo úpravy terénu a přípravu půdy k sázení a tak se namáhavé práce protáhly o více než týden oproti plánu. Akce byla realizována v rámci Programu pro obnovu krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2012 s finanční podporou Ústeckého kraje.

Přidáno: 19.10.2012; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Plnění programu péče o krajinu v roce 2012

Díky příznivému počasí byl v minulých dnech v předstihu dokončen zásah na významném krajinném prvku č.4/97 Svah nad silnicí Měcholupy – Želeč. Jedná se o chráněnou lokalitu s výskytem xerotermní vegetace, hlavně populace zlatovlásku obecného /Crinitina linosyris/. Předmětem akce bylo vyžínání travního porostu ve svahu na ploše převyšující 0,65 hektaru a jeho následné shrabaní a odstranění. Realizace zásahu by měla být podpořena částkou 15.210,- Kč na základě rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v rámci Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí v roce 2012.

Jedná se prakticky o zakončení tříletého sanačního zásahu spojeného s postupným odstraněním křovinného náletu hlavně růže šípkové, odstranění ostružin ve spodních částech plochy, následné celoplošné odstranění travního porostu a vytvoření podmínek pro postupné šíření ohroženého druhu – zlatovlásku obecného. Už nyní je zřejmé, že systematicky cílený zásah byl úspěšný a dochází k postupnému rozšiřování enklávy ohrožené xerotermní vegetace. Stávající populace zlatovlásku obecného čítající několika set kusů se postupně rozšiřuje z nejvyšších částí svahu i do jeho spodních partií a dochází i k navyšování celkového počtu rostlin.

Další péče o lokalitu v následujících letech by se měla nadále řídit plánem péče odsouhlaseným odborem životního prostředí MěÚ Žatec v návaznosti na skutečné potřeby a stav lokality.

Přidáno: 18.10.2012; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Na Naučné stezce v Holedeči přibyly ptačí budky a krmítka

V minulých dnech instalovali členové Ekologického centra Žatec drobný doplňkový mobiliář podél Naučné stezky v Holedeči. Celkem osm krmítek a pět ptačích budek velikosti „sýkorník“ rozmístili na novou část naučné stezky. Zatímco celkem dvacet ptačích budek vyrobili dospělí členové sdružení, malá krmítka jsou převážně dílem malého pomocníka a milovníka přírody Honzíka Kloučka. Tato akce navazuje na realizaci projektu „Rozšíření Naučné stezky Holedeč“ realizivaného v rámci programu EVVO v roce 2012 a tím i tématicky doplňuje doprovodné aktivity projektu. Další fotografie zajímavé a užitečné akce zakončené ohněm a opékáním špekáčků si můžete prohlédnout zde.

Přidáno: 13.07.2012; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Naučná stezka Holedeč rozšířena

Díky podpoře MŽP ČR získané v rámci programu na podporu NNO a aktivit vedoucích ke zlepšování životního prostředí obyvatel měst a obcí pro rok 2012 a poskytnuté neinvestiční dotaci se podařilo Ekologickému centru Žatec rozšířit Naučnou stezku v Holedeči asi o dva kilometry, resp. o tři výuková a informační stanoviště. Počátek naučné stezky (NS) s novým hlavním rozcestníkem a plánkem byl nově posunut před budovu Úpravny pitné vody v Holedeči, kde se nachází dostatek zpevněných parkovacích ploch pro parkování automobilů. NS dále pokračuje podél jižního oplocení úpravny až k nejbližšímu cípu lesa, kde se nachází druhé výukové stanoviště a odtud se již stezka noří do lesa, kde je třetí nové stanoviště a kde se asi po dalších 300 m napojuje na původní trasu NS v místě se čtyřmi odpočívadly.

Nově zřízená výuková a informační místa svým charakterem odpovídají původní podobě naučné stezky. Byl zachován jak materiál a ruční výroba mobiliáře, tak podoba informačních a výukových tabulí. Každé ze tří nově zbudovaných míst bylo osazeno bukovým rozcestníkem, panelem se stříškou z palubek a tabulemi s texty, případně obrázky. Na dvou výukových a informačních zastávkách byly instalovány atypické odpadkové koše připevněné k zabetonovaným sloupkům. Veškerý mobiliář byl ošetřen několika vrstvami luxolu palisandr.

Tématicky je nové zřízená část naučné stezky s ohledem na místní úpravnu pitné vody zaměřena na ochranu vodních zdrojů, technologii úpravy pitné vody a zásady hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů. V blízkosti každého informačního místa, resp. rozcestníku byl vysazen dub letní /Quercus robur/, který byl měl v budoucnosti tvořit přirozený dominantní prvek každé zastávky.

Návštěvu NS lze kombinovat s exkurzí do úpravny vody a doprovodným výukovým programem.

Přidáno: 04.07.2012; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Loňské výsadby dřevin se většinou ujaly

Členové sdružení v minulém roce vysadili v rámci různých akci kromě na 8 desítek kontejnerovaných kusů většinou odrostlých dřevin a 4 desítky kontejnerovaných keřů. Téměř po roce je možné hodnotit úspěšnost výsadeb. Minimální úhyn byl zjištěn u sazenic vysazených v rámci v programu pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity, akce zaměřené na revitalizaci ploch s výskytem páchníka hnědého nebo výsadeb realizovaných v rámci celorepublikového rekordu. Ve všech těchto třech případech uhynul vždy maximálně jeden kus z vysazených dřevin. Naopak neúspěšně dopadla liniová výsadba topolů u nového fotbalového hřiště. Z 15 topolů černých uhynulo deset a ani u zbývajících pěti není ještě vyhráno. Na tomto neúspěchu má bezpochyby svůj podíl nesprávná, resp. neprovedená rekultivace plochy i mimořádné sucho. Naopak k úspěšnost zmíněných výsadeb jistě dopomohla průběžná intenzivní péče členů sdružení, tj. ožínání, zalévaní i přihnojení sazenic.

Přidáno: 15.06.2012; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Budky jsou osídleny

Členové ekologického centra Žatec v minulém roce vyrobili a za pomoci pracovníků technických služeb s plošinou instalovali v žateckých parcích dvě desítky ptačích budek. Průběžná pozorování ukazují, že v současné době je z tohoto počtu osídleno drobnými opeřenci celkem 14 budek. Většinou se jedná o sýkory koňadry, sýkorky modřinky a ve dvou případech zřejmě rehky a lejsky. Pravidelné ptačí nálety na budky konající se v několikaminutových intervalech svědčí o tom, že ve většině z nich jsou mláďata připravená k vylétnutí. Výsledek předčil očekávání a všichni, kteří se na akci podíleli z něho mají opravdu velkou radost.

Přidáno: 15.06.2012; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Prohlídka teplárny v Perči

Několik desítek návštěvníků si přišlo prohlédnout v sobotu dopoledne 28. dubna provoz žatecké teplárny v Perči. Den otevřených dveří zorganizovalo Ekologické centrum Žatec a Žatecká teplárenská a. s. při příležitosti letošního Dne Země. Návštěvníkům se osobně věnovali za vedení organizace Ing. Hlávková a p. Procházka a vedoucí jednotlivých provozů - vedoucí uhelné kotelny p. Machulda a p. Vančura, vedoucí nové kogenerační jednotky spalující štěpku a vyrábějící teplo pro Žatec a elektřinu dodávanou do distribuční sítě. Na více než hodinu se protáhla prohlídka moderního ekologizovaného provozu každé z několika skupin zvídavých občanů. Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti hodlají organizátoři akci zopakovat v některém z podzimních měsíců letošního roku.

Přidáno: 15.05.2012; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Tradiční cykloturistická akce ke Dni Země

Jen hrstka cykloturistů se v sobotu 21. dubna zúčastnila 3. ročníku cykloturistické akce přírodou Žatecka organizované EC Žatec ku příležitosti Dne Země. Příčinou malé účasti byla buď nepříznivá předpověď počasí nebo několik termínově a místně kolidujících akcí. Přesto účastníci výlet hodnotili příznivě, zvláště sice náročnou, ale pěknou trasu džbánskou přírodou s nádhernými výhledy na Žatecko a tradiční závěrečný oheň s posezením a občerstvením. Odměnou organizátorům tak může být poděkování a nadšená „přihláška“ účastníků na tuto tradiční akci na příští rok 2013.

Přidáno: 24.04.2012; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Nové odpočívadlo u Ohře

Členové Ekologického centra Žatec Honza Rejcha, Tonda Staněk, Luboš Šindelář a Přemek Hautke v minulých dnech zřídili z podnětu starostky města Mgr. Zdeňky Hamousové odpočívadlo s ohništěm na pravém břehu řeky Ohře. Odpočívadlo se nachází na pozemcích pivovaru pod autoškolou a je tvořeno ohništěm, pěti zabetonovanými lavičkami, odpadkovým košem a rozcestníkem s panelem a tabulí. Požadavek na jeho vznik vzešel z aktivit komunitního plánování města Žatce a podnětu občanů. K dalšímu zatraktivnění lokality by mělo přispět nejen předpokládané další doplňování mobiliáře a ozelenění lokality, ale i zvažované sezonní umístěná stánku žateckého pivovaru.

Akce se setkala s mimořádným zájmem občanů. Ještě ani nezatvrdl beton upevňující instalovaný mobiliář a již se konalo první setkání u ohně. Je vidět, že lze uskutečňovat akce, které nestojí miliony (v daném případě byl mobiliář včetně všech prací, dopravy i instalace pro město zdarma) a přesto mohou být nejen společensky přínosné a atraktivní, ale mohou se stát i příkladem dobré praxe.

Odpočívadlo by mělo sloužit široké veřejnosti – pěším i cyklistům. Tak ať slouží. Bez poškození a při zachování čistoty a pořádku.

Přidáno: 17.04.2012; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Pozvánka do výtopny v Perči

Ekologické centrum Žatec, o. s. a Žatecká teplárenská a. s. s podporou partnerů Města Žatce a Mikroregionu Žatecko pořádají v sobotu dne 28. dubna 2012 od 9:00 do 12:00 hod den otevřených dveří výtopny v Perči. V rámci akce se bude možné seznámit s technologií spalovaní štěpky i kogenerační jednotkou vyrábějící elektřinu. Prohlídky areálu spojené s odborným výkladem začínají vždy v každou celou hodinu a půlhodinu. Akce je určena pro širokou veřejnost a koná se ku příležitosti Dne Země.

Přidáno: 06.04.2012; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Cykloturistická akce „Přírodou Žatecka“

Ekologické centrum Žatec pořádá ve spolupráci se svými partnery Městem Žatec a Mikroregion Žatecko ku příležitosti Dne Země třetí ročník cykloturistické akce „Poznej přírodu Žatecka“, která se uskuteční za PŘÍZNIVÉHO POČASÍ v sobotu 21.4.2012 s odjezdem v 9:00 hod. od Ekocentra v Žatci v Jiráskově ulici. Délka doporučených tras může být dle úvahy přibližně 25km - zelená, 35km - modrá a 50km - červená. Jednotlivé trasy jsou voleny zajímavým územím mezi Zlatým potokem (Blšankou) a přírodním parkem Džbán a lze je i kombinovat. Zelená a modrá trasa vedou po okresních komunikacích, červená doporučená trasa ve vyšších polohách vede po zpevněných cestách Džbánu. Všechny trasy jsou společné až do Libořic, resp. Měcholup a zde se rozdělují – viz. přiložená mapka. Příjezd do Žatce je rovněž společný pro všechny trasy od Zálužic. Při příznivém počasí lze využit z Tvršic nezpevněnou cestu podél Ohře až k HP Pelzeru. V opačném případě vede trasa přes Staňkovice.

Pro účastníky akce, kteří se zaregistrují na e-mailové adrese ECZatec@seznam.cz a dojedou do cíle výletu na odpočívadle s ohništěm u autoškoly u řeky Ohře v Žatci do 13:00 hod. bude připraveno malé občerstvení.

Účastníci se mohou přihlásit na e-mailové adrese ECZatec@seznam.cz. Uveďte prosím jméno, příjmení a kontaktní e-mail. Děkujeme.

Přidáno: 06.04.2012; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Světový Den vody v úpravně vody v Holedeči

Více než dvě stě návštěvníků si v sobotu 24. března ku příležitosti Světového Dne vody přišlo prohlédnout úpravnu vody v Holedeči. Akce, kterou organizovalo Ekologické centrum Žatec ve spolupráci s ČVAK již třetí rok po sobě proběhla za mimořádně krásného počasí a za mimořádného zájmu veřejnosti. Úpravnu i její technologii si přišli prohlédnout i zástupci místní veřejné správy - starosta obce Holedeč Ing. PavelAdamec i místostarosta Ing. Václav Nowak, žatecký místostarosta Ing. Jan Novotný, architekt žateckého městského úřadu Ing. Jiří Vaníček a řada dalších.

V rámci letošního dne otevřených dveří úpravny pitné vody v Holedeči si bylo možné nejen prohlédnout stavebně zajímavý areál provozu a technologické zařízení úpravny, ale položit zvídavé otázky ing. Františku Fedorovi, vedoucímu úpraven SČVaK a dalším odborným pracovníkům provozu. Akce byla obohacena o ochutnávky ve vodním baru, soutěž a nabídku propagačních dárků a propektů pro děti i dospělé.

Přidáno: 06.04.2012; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Fotografická soutěž „Objev přírodu Žatecka“

Ekologické centrum Žatec pořádá ve spolupráci se svými partnery Městem Žatec a Mikroregionem Žatecko 3. ročník fotografické soutěže „Objev přírodu Žatecka“ tentokrát s podtitulem “Živá voda”.

Soutěž je určena pro všechny milovníky přírody. Fotoamatéry, profesionály i širokou veřejnost. Na závěr soutěže budou oceněny tři nejlepší fotografie a vybrané fotografie budou vystaveny.

Účastníci soutěže mohou zaslat v termínu od 1. duna do 30. září 2012 maximálně 10 ks fotografií v elektronické podobě e-mailem na adresu ECZatec@seznam.cz. Datová podoba snímků musí mít minimální rozměr A4 (210 x 297 mm) při rozlišení min. 300 DPI. Jako datové formáty se připouští všechny obvyklé, zejména jpg, bmp, tiff.

K zaslaným fotografiím je nutno uvést tyto informace:

  1. jméno, příjmení a věk soutěžícího
  2. přesná adresa soutěžícího vč. e - mailové adresy
  3. název fotografie
  4. datum pořízení snímku (měsíc, rok)
  5. místo pořízení snímku

Uzávěrka soutěže je 30. září 2012. Nejlepší snímky vybere porota složená z profesionálních a amatérských fotografů a partnerů akce. Vítězné fotografie budou oceněny věcnými cenami a vystaveny.

Přidáno: 21.03.2012; Autor: Zdeněk Klouček, Ekologické centrum Žatec

Pozvánka do úpravny pitné vody v Holedeči

Vzhledem k poptávce a velkému zájmu veřejnosti pořádá Ekologické centrum Žatec, o. s. s podporou partnerů Města Žatce a Mikroregionu Žatecko a ve spolupráci s dodavatelem vodohospodářských služeb, společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., dne 24. března 2012 od 9:00 do 12:00 hod den otevřených dveří úpravny pitné vody v Holedeči. V rámci akce se bude možné seznámit jak s technologií úpravy vody, tak s původním technickým zařízením. Prohlídky areálu spojené s odborným výkladem začínají vždy v každou celou hodinu. Akce se koná ku příležitosti Světového Dne vody. Plakátek ke stažení je zde.

Přidáno: 21.03.2012; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Zimní přikrmování

Přelom ledna a února letošního roku přinesl tuhé mrazy a tak se stejně jako v minulých letech členové ekocentra zapojili do přikrmování zvěře v městských lesích, vodního ptactva na zimovišti na Ohří a zpěvného ptactva v okolí řeky a v městských parcích. Ekonomická krize se bohužel negativně promítla i do dobrovolnických aktivit široké veřejnosti v této oblasti a byla poznamenána omezenými možnostmi získat bezplatné nebo levné krmivo.

Přidáno: 14.02.2012; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec; Foto: Zdeněk Klouček, Ekologické centrum Žatec

Environmentální poradenství v roce 2011

Stejně jako v minulých letech plnilo Ekologické centrum Žatec, o. s. v souladu s smlouvou uzavřenou s městem Žatec funkci environmentální poradny. Z prostředků města byla na tuto činnost v roce 2011 vyčleněna částka 65.000,- Kč. V rámci smlouvy byl pro veřejnost zajišťován provoz ekologické poradny v kanceláři s pevnými úředními hodinami v rozsahu pondělí 8:00 hod až 16:00 hod a středa 8:00 hod až 16:00 hod. V rámci předmětné smlouvy se uskutečnily i další související aktivity spojené s distribucí informací z centrálních orgánů (MŽP, SFŽP, MŠMT, KÚÚK, apod.), šíření plakátů, letáků a informací dalších takto zaměřených subjektů i vytváření podmínek a zázemí pro ekologické aktivity členů sdružení, sympatizantů i široké veřejnosti.

Zajištění environmentálního poradenství pro občany města Žatce a mikroregionu Žatecko v dostatečné kvalitě a vyhovujícím rozsahu. Bylo podáno celkem 117 porad, z toho 6 písemně, 31 e-mailem, 80 při osobním jednání většinou v kanceláři poradny. Členění porad: 41 podněty k řešení, 68 dotazy (zelená úsporám, legislativa, kompetence veřejné správy), 8 různé.

Přidáno: 30.12.2011; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Další kontrola v Ekocentru

V době od 26.9.2011 do 12.12.2011 provedl Finanční úřad v Ústí nad Labem, pracoviště oddělení dotací Louny daňovou kontrolu u Ekologického centra Žatec, o. s. dle příslušných ustanovení Daňového řádu zaměřenou na správnost hospodaření s peněžními prostředky poskytnutých ze státního rozpočtu na základě projektu „Rozvoj environmentálního poradenství a zapojování veřejnosti do rozhodování v roce 2010“. V rámci kontroly byla provedena hloubková kontrola všech dokladů. O součinnost byl rovněž požádán poskytovatel dotace MŽP.

V závěrečné zprávě z kontroly je konstatováno:

Dotace byla použita na stanovený účel v daném rozpočtovém roce.

Kontrolou této akce nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

Příznivý výsledek této letos již druhé kontroly i příznivý výsledek nedávné veřejnosprávní kontroly KÚÚK bez zjištění jakýchkoli závad jsou příznivým signálem pro naše partnery, poskytovatele dotací a příspěvků, hodnotitele projektů a grantů i pro obraz ekocentra v očích široké občanské veřejnost.

Přidáno: 21.12.2011; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Certifikát potvrzuje rekord

Certifikát vystavený Agenturou Dobrý den z Pelhřimova pro Nadaci Partnerství, která akci zastřešovala, potvrzuje vytvoření národního rekordu v počtu vysazených stromu v průběhu 8 hodin na území jednoho státu. Zcela nový český rekord v sázení stromů vznikl 28. října 2011 i s přispěním členů Ekologického centra Žatec. Tento den společnými silami vysázelo 4014 sázejících neuvěřitelných 6919 stromů na 211 místech ČR.

Přidáno: 27.11.2011; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Akce Osmoderma

Osmoderma barnabita, Páchník hnědý patří mezi ohrožené živočichy české přírody. Výskyt tohoto 2 až 3 cm velkého nočního brouka byl v minulých letech zjištěn na několika ohrožených lokalitách v blízkosti řeky Ohře. Mezi tato místa patří i plocha nacházející se na levé straně Ohře nad žateckým jezem.

Hlavním cílem managementu ohrožených lokalit s výskytem páchníka hnědého je zachování časové kontinuity výskytu dostatečného množství dutin ve starých stromech a aktivní vytvářní podmínek pro vznik trouchních stromů. Stávající dutinné stromy byly proto ošetřeny a zakryty stříškami. Skácené stromy byly ponechány na jednu sezonu nedaleko místa výskytu, popř. na blízkých vhodných místech tak, aby populace mohla osídlit jinou dutinu. Jako prvek aktivní ochrany se obecně doporučuje sázení vhodných listnatých dřevin v blízkosti vymezených území, které by do budoucna umožnily komunikaci mezi dnes izolovanými populacemi. Žádoucí je tedy výsadba solitér a malých skupinek stromů na pastvinách a vysazování vrb kolem vodních toků. Této potřebě byla podřízena i výsadba několika desítek nových sazenic listnáčů – vrb, dubů, habrů, topolů. U nově vysazených vrb bude následně prováděno ořezávání tak, aby vznikaly hlavaté vrby. Tento způsob ošetření zvyšuje pravděpodobnost výskytu vhodných dutin i v relativně mladých stromech.

Cílem akce je kromě faktického managenetu zájmové plochy rovněž navázat na obdobné aktivity žateckých ochranářů ze 70. a 80. let minulého století jako byly akce Bufo, Salamandra, Cygnus a další a podpořit zájem žatecké veřejnosti o ochranářské aktivity zaměřené na záchranu ohrožených druhů živočichů a rostlin.

Přidáno: 27.11.2011; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Příroda v Křížově vile

Ve čtvrtek 10.listopadu 2011 od osmnácti hodin se uskutečnila v Křížově vile vernisáž výstavy vytvořená z vybraných fotografií přihlášených do druhého ročníku fotografické soutěže Objev přírodu Žatecka. Porota žateckého ekocentra vybrala z celkem 88 fotografií přihlášených do soutěže dvacet, které tvoří vlastní výstavu a z nichž čtyři fotografie získaly zvláštní ocenění. Byla to fotografie nazvaná „Velikán“ teprve čtrnáctileté Kateřiny Bartošové, fotografie „Dokud nás pila nerozdělí“ Růženy Hynkové, fotografie „Slunce kreslí krásu“ Ivany Božkové a fotografie „Ráno“ Josefa Bláhy. Příjemného setkání se zúčastnilo na třicet příznivců přírody a fotografování. Tuto a doprovodnou výstavu nazvanou Chráněná příroda a krajina ČR, která je zaměřena na naše národní parky a chráněné krajinné oblasti a která je určena hlavně pro základní školy je možné shlédnout spolu s doprovodným filmem Natura Bohemica a výukovým modelem do 9. prosince letošního roku.

Přidáno: 13.11.2011; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec